Ai intrebari? Apasa aici

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL

Procedura de evaluare si selectie cuprinde informatii referitoare la component si obligatiile Comitetului de Selectie si ale Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, informatii legate de primirea si evaluarea proiectelor, selectia proiectelor, rapoartele de slectie, etc. Selectia proiectelor in cadrul GAL va fi realizata de catre un Comitet de Selectie, format din membrii parteneriatului. La slectia proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respective pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul slectiei sa fie prezenti cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila.

Componenta Comitetului de Selectie(CS) si a Comisiei de Soluctionare a Contestatiilor(CSC) se stabileste prin Hotararea membrilor Consiliului Director al GAL Podu Inalt.

Comitetul de Selectie este alcatuit astfel: 7 membri (3 reprezentanti ai administratiei publice, 4 reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 7 inlocuitori.

Comisia de solutionare a Contestatiilor este alcatuit astfel: 3 membri (un reprezentant ai administratiei publice, 2 reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile) si 3 inlocuitori.

In situatia in care persoana desemnata in Comitetul de Selectie sau in Comisia de Solutionare a Contestatiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrarile unei sesiuni de selectie, inlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului(inlocuitorului) care va prelua atributiile titularului.

Secretariatul Comitetului de Selectie si al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor este indeplinit de catre unul dintre angajatii GAL cu atributii in evaluarea proiectelor.

Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie si ai Comisiei de Solutionare a Contestatiilor au urmatoarele obligatii: de a respecta confidentialitatea lucrarilor si impartialitatea in adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se face numai de catre presedinte si membri in unanimitate; consemnarea de catre secretar intr-un proces verbal a deciziilor adoptate in cadrul Comitetului de Selectie si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor.

Primirea si evaluarea proiectelor. GAL-ul este responsabil de elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si de selectarea proiectelor care sunt conforme cu obiectivele formulate de acesta. Evaluarea proiectelor se realizeaza de catre evaluatori din cadrul GAL in conformitate cu procedura de evaluare a proiectelor. Dosarul cererii de finantare este depus in perioada de depunere specificata in apelul de selectie, la sediul GAL Podu Inalt de catre reprezentantul legal al potentialului beneficiar.

Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii CS/CSC, in aceasta situatie persoana(organizatia in cauza) nu va face parte din CS/CSC si va fi inlocuit de un membru supleant.

Rapoartele de Selectie. Dupa incheierea procesului de evaluare si selectie, Comitetul de Selectie va elabora si aproba un Raport de Selectie Intermediar, care va fi publicat pe pagina de web www.galpoduinalt.ro. In baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selectiei catre solicitanti. Beneficiarii care au fost notificati de catre GAL ca proiectele acestora au fost declarate neeligibile, pot depune contestatii la sediul GAL. Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar. Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selectie.

Comitetul de Selectie va emite Raportul de selectie final, in care vor fi inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate si eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut pentru fiecare criteriu de selectie.

In Raportul de Selectie Final vor fi evidentiate proiectele declarate eligibile sau selectate in baza solutionarii contestatiilor. GAL va publica pe pagina de web www.galpoduinalt.ro Raportul de Selectie Final si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si selectie prin notificari.

GAL poate exclude din flux etapa de raport intermediar si perioada de primire a contestatiilor si poate sa elaboreze direct Raportul de Selectie Final in situatia in care nu exista proiecte eligibile si neselectate, deci cand valoarea totala a proiectelor eligibile este mai mica sau egala cu alocarea financiara a apelului de selectie si cand nu exista conditii care sa conduca la contestarea rezultatului procesului de evaluare si selectie.

Etapele procesului de evaluare și selecție se vor desfășura conform procedurii interne a GAL, astfel încât să se asigure un proces transparent și nediscriminatoriu, care oferă posibilitatea solicitanților de a depune contestații asupra rezultatului evaluării și selecției.

Etapele de evaluare:

 

Etapa I: După evaluarea proiectelor, la nivelul GAL se elaborează și se publică Raportul intermediar de selecție, care include proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile și proiectele retrase.

 

Etapa II: Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a contestatiilor in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei la GAL, iar rezultatele vor fi transmise Comitetul de Selectie. Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina web a GAL a Raportului Intermediar.

 

Etapa III: se elaborează și se publică Raportul de Selectie Final, care include toate proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate în urma contestațiilor (dacă e cazul) și proiectele retrase.

 

Etapa IV: se elaboreaza Raportul de Selecție Suplimentar in situatia in care exista modificari rezultate in urma evaluarii proiectelor la nivelul AFIR.

 

Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare.

Dacă pe o anumită măsură/componentă a măsurii s-au constituit sume disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare/din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte eligibile și selectate la nivelul GAL, sume rezultate din realocări financiare (în această situație se justifică în raport cu obiectivele SDL alegerea măsurii către care se face realocarea), și în Raportul de selecție există proiecte eligibile fără finanțare (în așteptare) ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar, ce va conține inclusiv statutul tuturor proiectelor depuse în cadrul ultimului apel de selecție, cu evidențierea proiectelor selectate ulterior emiterii Raportului de selecție. Emiterea Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de Selecție (avizarea de către CDRJ și asigurarea transparenței) și va cuprinde mențiuni privind sursa de finanțare și proiectele selectate. Elaborarea și aprobarea Raportului de selecție suplimentar se va realiza în aceleași condiții ca și pentru Raportul de selecție.

În cazul în care suma disponibilă pe o sesiune nu acoperă toate proiectele eligibile și astfel anumite proiecte devin eligibile și neselectate, există posibilitatea finanțării unui/mai multor proiecte care nu se încadrează în finanțare, în urma unei rectificări de către solicitant a bugetului indicativ al proiectului.

Pentru a putea finanța aceste tipuri de proiecte, se poate opta pentru una dintre următoarele variante:

1.         După finalizarea etapei de verificare a eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării. În notificare, GAL menționează statusul proiectului ca fiind eligibil și neselectat și de asemenea, poate include informații referitoare la posibilitatea solicitantului de a reduce bugetul proiectului, astfel încât să se încadreze în alocarea rămasă disponibilă și astfel proiectul să devină selectat.

În acest caz, GAL trebuie să informeze beneficiarul asupra termenului limită în care poate depune bugetul refăcut și perioada de reevaluare de la nivelul GAL.

Atenție! Diminuarea bugetului nu trebuie să afecteze criteriile de eligibilitate și selecție ale proiectului.

Dacă solicitantul este de acord cu această posibilitate și implicit depune bugetul actualizat în conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat, GAL poate include acest proiect cu valoarea actualizată în Raportul de selecție final.

2.         Există posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea măsura și finanțarea proiectului/proiectelor în integralitate în baza unui raport de selecție suplimentar.

3.         Se poate finaliza sesiunea de depunere fără finanțarea proiectului eligibil și neselectat, iar ulterior se pot aloca sume suplimentare de la alte măsuri și se poate redeschide sesiunea.

 

Search